گفتار نیک

این روزا دارم سعی میکنم کلامم مثبت و سازنده باشه.  میدونم خیلی قدرت دارم. اگه پاش بیفته میتونم کوهم تکون بدم.

من امروز متعهد میشم که:

فقط زمانی که میتوانم مثبت باشم سخن بگم و در بقیه ی موارد صحبت نکنم.

شاید اینطوری بشه شکر نعمت زبان رو بجا آورد.

یادمون باشه که وقتی متعهد میشویم، خداوند به کمکمان می آید و اتفاقاتی می افتد که قبلا" نمی افتاد. اینطوری خدا به ما کمک میکند که رسالتمان را بجا بیاوریم.

راستی تا حالا فکر کردین که چقدر با کلام منفی خودمون احساسات و اتفاقات بد رو برای خودمون ایجاد میکنیم؟ و بدتر از همه با اندیشه ی منفیمون؟

واقعا" دم زرتشت گرم....پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک.

ظاهرا" من از وسطیش شروع کردم.

چند شب پیش حدود ساعت 4:30 صبح از خواب پریدم. نگران موضوع برادرم بودم. تا ساعت 5:30 خوابم نمیبرد و کلافه شده بودم. یک دفعه پسرکم اومد تو تخت کنارم خوابید. انقدر حس خوبی پیدا کرده بودم که نگو. بغلش کردم و پر از عشق شدم و برگشتم به لحظه ی حال و خوابم برد. واقعا" همین حالا بدون توجه به گذشته و آینده هیچ مشکلی وجود نداره.

فقظ ما هستیم و خدا و عشق .........

/ 1 نظر / 7 بازدید
ضد زن

قول خوبی به خودت دادی...