فرشته هاي كوچولوي من

شازده کوچولو

دوست بسیار عزیز و اهل ادبی بهم پیشنهاد کرد که برای پسرک اسم با مسماتری انتخاب کنم.

حرفش به دلم نشست.

دست آخر با کمک همین دوست عزیز به اسم "شازده کوچولو" رسیدم که احساس میکنم خیلی به شخصیت پسرک میاد.

پس از این به بعد پسرک ما شد:

شازده کوچولو

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳۸٧ - دريا