فرشته هاي كوچولوي من

نقاشی

همیشه نقاشی رو دوست داشتم. از بچگیم. ولی سر یه لجبازی درونی کوچولو با مامانم توی سن دوازده سالگی نقاشی رو بوسیدم و گذاشتم کنار.

بعد از اون حوادث تلخ و اون افسردگی که گریبانگیرم شده بود، تصمیم گرفتم برگردم به آرزوی دوران کودکی. شاید سه هفته ایه که شروع کردم به نقاشی کردن.

شبی یکی دو ساعت طراحی میکنم. خیلی حال میده. گذر زمان رو احساس نمیکنم.

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۸ - دريا