فرشته هاي كوچولوي من

خشم و نفرت

سرشار از این دو حسم. میخواهم باشم. چون میدانم چه قدرتی دارد.

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸ - دريا