فرشته هاي كوچولوي من

من پر از احساس دردم

به خدا دروغه اگه بگم حالم خوبه و هیچ مشکلی نیست. دروغ!

اگه بگم شرایط فعلی هیچ تاثیری توی زندگیم نذاشته.

اگه بگم از قطع شدن همه چیز (همه چیز به معنای واقعی کلمه) ناراحت نیستم.

اگه بگم از بایک*وت اطلا*عاتی کشورم ناراحت نیستم.

اگه بگم از این همه فریب و وارونه جلوه دادن، از این همه تزویر و ریا، ناراحت نیستم.

اگه بگم از اینکه هر سایتی رو که میخوام واردش بشم ف*یل*تره ناراحت نیستم.

اگه بگم از دیدن لباس شخ*صی هایی که امشب با چم*اق دور میدون ونک ایستاده بودن و از دیدن بسی*جی هایی که سر کوچمون جلوی ماشینمون رو گرفتن، ناراحت نیستم.

اگه بگم ...

به خدا دروغه.

من درد کشیدم و میکشم از این همه دورویی و نفاق، از این همه خیانت.

من و شازده کوچولو امروز به جمع عظیم هموطنانم پیوستیم و من واقعا" افتخار کردم به حرکت عظیم خود جوشی که با گذشت یک هفته هنوز خستگی نا پذیر ادامه دارد.


پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۸ - دريا